Kuchyňa Lidla

Ochrana osobných údajov na www.kuchynalidla.sk

Ustanovenia o ochrane osobných údajov

Teší nás, že sa zaujímate o ochranu osobných údajov na našej webovej stránke. Boli by sme radi, keby ste sa pri návšteve našej webovej stránky cítili dobre a bezpečne a našu realizáciu ochrany osobných údajov považovali za kvalitatívny znak orientovaný na zákazníkov.

Nasledujúce ustanovenia o ochrane osobných údajov vás budú informovať o spôsobe a rozsahu spracovania vašich osobných údajov v Lidl Slovenská republika, v.o.s.. Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k vašej osobe. Ako právny základ na ochranu osobných údajov slúži v prvom rade Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Obsah

 1. Prehľad
 2. Otvorenie našej webovej stránky
 3. Kontaktný formulár/E-mailový kontakt/Telefón/Zákaznícke ankety
 4. Súťaže
 5. Spracovanie osobných údajov na reklamné účely
 6. Zasielanie newsletterov
 7. Online výstup a optimalizácia webových stránok
 8. Príjemcovia mimo EÚ
 9. Vaše práva ako dotknutej osoby
 10. Kontaktný partner
 11. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

 

1. Prehľad

Spracovanie osobných údajov v Lidl Slovenská republika, v.o.s.:

 • Otvorením webovej stránky Lidl Slovenská republika, v.o.s. sa budú vymieňať rôzne informácie medzi vaším koncovým zariadením a naším serverom. Pritom môže ísť aj o osobné údaje. Takto získané informácie budú použité okrem iného aj na optimalizáciu našej webovej stránky alebo na ukázanie reklamy v prehliadači vášho koncového zariadenia.


2. Otvorenie našej webovej stránky

Účely spracovania údajov/Právne základy:

Pri otvorení našej webovej stránky sa vo vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia pošle

 • IP-adresa zapnutého koncového zariadenia,
 • dátum a čas prístupu,
 • meno a URL otvoreného súboru,
 • webová stránka/aplikácia, z ktorej sa uskutočnil prístup (Referrer-URL),
 • vami použitý prehliadač a príp. operačný systém vášho PC s prístupom na internet, ako aj meno vášho internetového-poskytovateľa

na server našej webovej stránky a dočasne uloží do pamäte v takzvanom Log-File na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie nerušeného spojenia,
 • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky/aplikácie,
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.


Pokiaľ ste vo vašom prehliadači, resp. v operačnom systéme alebo v inom nastavení vášho koncového zariadenia, súhlasili s tzv. geolokalizáciou, budeme používať túto funkciu, aby sme vám na vašej aktuálnej lokácii mohli ponúknuť individuálny servis (napr. polohu najbližšej predajne). Takto spracované vaše lokalizačné údaje budeme používať výlučne pre túto funkciu.

Právny základ na spracovanie IP-adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania údajov.

Príjemca/Kategórie príjemcov:
Odovzdanie týchto údajov tretím osobám zásadne vylučujeme.

Trvanie uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie trvania uloženia:
Údaje budú uložené do pamäte na obdobie 30 dní a potom automaticky vymazané. Keď ukončíte používanie našej webovej stránky, budú geolokalizačné údaje vymazané.

3. Kontaktný formulár/E-mailový kontakt/Telefón/Zákaznícke ankety

Účely spracovania údajov/Právne základy:
S osobnými údajmi, ktoré nám dáte pri vypĺňaní kontaktných formulárov, cez telefón alebo e-mail, budeme, samozrejme, zaobchádzať dôverne. Vaše osobné údaje použijeme výlučne na stanovené účely na spracovanie vašej otázky. Právny základ na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš a súčasne aj váš (oprávnený) záujem na spracovaní týchto osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na vaše otázky, resp. vyriešiť vzniknuté problémy, a tým si zachovať a podporovať vašu spokojnosť ako zákazníka alebo používateľa našej webovej stránky.

Pokiaľ sa zúčastňujete na našich zákazníckych anketách, deje sa to na čisto dobrovoľnej báze. Pri tejto anonymnej ankete sa do pamäte neukladajú žiadne informácie, z ktorých by sa dala zistiť totožnosť účastníkov ankety. Ukladá sa iba dátum a čas vašej účasti. Každá osobná informácia, ktorú počas odpovedania na našu anketu uvediete, bude považovaná za danú dobrovoľne a uložená do pamäte podľa podmienok GDPR a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prázdnych textových poliach neuvádzajte, prosím, žiadne mená alebo podobné údaje, ktoré by umožnili záver o vás alebo o iných osobách. V prípade udelenia vyhlásenia o súhlase v rámci zákazníckej ankety je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov právnym základom na spracovanie osobných údajov, na ktoré je základom váš súhlas. Pokiaľ ste v rámci zákazníckej ankety udelili súhlas, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Podrobnosti pre tieto prípady sú uvedené v špeciálnych ustanoveniach na ochranu osobných údajov v príslušných zákazníckych anketách.

Príjemca/Kategórie príjemcov:
Odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme. Vo výnimočných prípadoch sú osobné údaje spracúvané sprostredkovateľom na základe nášho poverenia. Títo sú však starostlivo vybratí, boli okrem toho z našej strany preverení a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Môže sa však stať, že bude potrebné výňatky z vašej otázky poslať zmluvným partnerom (napr. dodávateľom špecifických výrobkov) na spracovanie vašej otázky. V týchto prípadoch bude otázka najprv anonymizovaná, takže tretie osoby nemôžu nájsť žiaden súvis s vami. Ak by v jednotlivých prípadoch bolo potrebné odovzdanie vašich osobných údajov, budete o tom vopred informovaný a požiadaný o udelenie súhlasu.

Výsledky našich zákazníckych ankiet sú zásadne používané iba na interné vyhodnotenia. Odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme. Osobné údaje poskytneme tretím osobám jedine vtedy, ak ste nám dali na to váš výslovný súhlas.

Trvanie uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie trvania uloženia:
Všetky osobné údaje, ktoré ste nám pri anketách poslali cez našu webovú stránku alebo e-mail, budú u nás najneskôr 90 dní po ich končenom zodpovedaní vymazané, resp. anonymizované. Skúsenosť ukázala, že spravidla po 90 dňoch už spätné otázky na naše odpovede neprichádzajú.

4. Súťaže

Účely spracovania údajov/Právne základy:
Cez náš newsletter alebo cez Lidl-aplikácie máte možnosť zúčastniť sa na rôznych súťažiach. Pokiaľ v špeciálnych ustanoveniach o ochrane osobných údajov príslušnej súťaže nie je stanovené niečo iné alebo ak nám neudelíte rozsiahly výslovný súhlas, budú vaše osobné údaje získané od vás v rámci účasti na súťaži použité výlučne na realizáciu súťaže (napr. vyhľadanie výhercu, informovanie výhercu, poslanie výhry). Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci súťaží je zásadne článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prípade udelenia súhlasu v rámci súťaže je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov právnym základom na spracovanie osobných údajov, na ktoré je základom váš súhlas. Pokiaľ ste v rámci súťaže udelili súhlas, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Podrobnosti pre tieto prípady sú uvedené v špeciálnych ustanoveniach na ochranu osobných údajov v príslušných súťažiach.

Príjemca/Kategórie príjemcov:
Odovzdanie vašich osobných údajov tretím osobám sa uskutoční iba vtedy, ak je to potrebné na realizáciu súťaže (napr. poslanie výhry cez logistickú spoločnosť). Odovzdanie vašich osobných údajov tretím osobám nad tento rámec zásadne vylučujeme.

Trvanie uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie trvania uloženia:
Po ukončení súťaže a oznámení výhercov budú osobné údaje účastníkov vymazané. Osobné údaje výhercov budú pri vecných výhrach uložené počas trvania zákonných reklamačných nárokov, aby bolo v prípade nedostatku možné vec opraviť alebo vymeniť.

5. Spracovanie osobných údajov na reklamné účely

Účely spracovania údajov/Právne základy:
Pokiaľ ste s nami uzatvorili zmluvu, budeme vás viesť ako svojho stáleho zákazníka. V tomto prípade spracujeme vaše poštové kontaktné údaje aj bez existencie konkrétneho súhlasu, aby sme vám touto cestou mohli posielať informácie o nových výrobkoch a službách. Vašu e-mailovú adresu spracujeme, aby sme vám aj bez existencie konkrétneho súhlasu mohli posielať informácie o vlastných, podobných výrobkoch.

S vaším súhlasom zisťujeme vaše správanie sa ako zákazníka na našich webových stránkach a v nami zasielaných newsletteroch. Vyhodnotenie vášho správania sa zahŕňa najmä to, ktoré oblasti sledujete a ktoré časti newsletteru vás zaujímajú. Na základe toho vytvárame personalizované používateľské profily s priradením vašej osoby a/alebo e-mailovej adresy, aby sme vás mohli lepšie a v súlade s vašimi osobnými záujmami oslovovať cez Lidl Slovenská republika, v.o.s. formou newsletterov, On-Site reklamného priestoru a na zlepšovanie našej reklamnej ponuky.

Právnym základom na uvedené spracovania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. v prípade udelenia príslušného súhlasu článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Spracovanie osobných údajov stálych zákazníkov na vlastné reklamné účely, resp. na reklamné účely tretích osôb, je možné považovať za oprávnený záujem.

Právo na námietku
Proti spracovaniu osobných údajov na uvedené účely môžete kedykoľvek, bezplatne, osobitne pre príslušný komunikačný kanál a s účinnosťou pre budúcnosť vzniesť námietku. Stačí zaslať e-mail alebo list poslaný poštou na kontaktné údaje uvedené pod č. 10.

Príjemca/Kategórie príjemcov:
Odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme.

Trvanie uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie trvania uloženia:
Pokiaľ odvoláte váš súhlas s jednotlivými reklamnými opatreniami alebo s určitými reklamnými opatreniami nebudete súhlasiť, budú vaše údaje z príslušných e-mailových zoznamov vymazané.

Ak vznesiete námietku, bude príslušná kontaktná adresa zablokovaná na ďalšie reklamné spracovanie údajov. Upozorňujeme na to, že vo výnimočných prípadoch aj po príchode vašej námietky môže ešte dočasne dochádzať k odoslaniu reklamného materiálu. To je technicky podmienené časom spracovania reklamných newsletterov a neznamená to, že vašu námietku nezrealizujeme. Ďakujeme za porozumenie.

6. Zasielanie newsletterov

Účely spracovania údajov/Právne základy:
Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber nášho newsletteru. Keď budete súhlasiť s odberom nášho newsletteru, použijeme vašu e-mailovú adresu a príp. vaše meno na zasielanie (pokiaľ to bude možné individuálnych) informácií o výrobkoch, akciách, súťažiach a novinkách z ponuky na predajni, ako aj ankiet o spokojnosti zákazníkov. Tieto údaje uložíme a spracujeme s cieľom zasielania newsletteru.

Obsah newsletteru zahrňuje akcie (ponuky, zľavy, súťaže atď.), ako aj tovar a služby Lidl predajní  na Slovensku.

S vaším súhlasom evidujeme vaše používateľské správanie na webových stránkach www.lidl.sk, v mobilných aplikáciách, ako aj v našich newsletteroch a newsletteroch našich partnerských spoločností (Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Lidl Digital International GmbH & Co. KG (www.lidl.de). Vyhodnotenie používateľského správania zahŕňa najmä to, ktoré oblasti príslušnej webovej stránky, mobilnej aplikácie, resp. newsletteru, navštevujete a na ktoré linky klikáte . Na základe toho vytvárame personalizované používateľské profily s priradením vašej osoby a/alebo e-mailovej adresy, aby sme vás mohli lepšie a v súlade s vašimi osobnými záujmami oslovovať cez Lidl Slovenská republika, v.o.s. formou newsletterov, On-Site reklamného zapojenia a online reklamy, aby sme tým zlepšovali našu reklamnú ponuku.

Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci zasielania newsletterov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Aby sme zabezpečili, že pri vkladaní e-mailovej adresy nedošlo k žiadnej chybe, používame tzv. postup Double-Opt-In: keď zadáte vašu e-mailovú adresu do prihlasovacieho poľa, pošleme vám potvrdzovací link. Až po kliknutí na tento potvrdzovací link bude vaša e-mailová adresa prijatá do nášho rozdeľovníka.

Váš súhlas so zasielaním newsletterov alebo s vytvorením vašich personalizovaných používateľských profilov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou pre budúcnosť, a to tak, že sa na našej webovej stránke odhlásite z prijímania newsletteru. Link na odhlásenie nájdete tu alebo na konci každého newsletteru. Odhlásenie má za dôsledok vymazanie získaných osobných údajov užívateľa.

Príjemca/Kategórie príjemcov:
Pokiaľ na uskutočňovaní zasielania newsletteru budú angažovaní externí poskytovatelia služby, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Akékoľvek iné odovzdanie tretím osobám zásadne vylučujeme.

Trvanie uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie trvania uloženia:
Keď odvoláte svoj súhlas na posielanie newsletteru Lidl, budú údaje z príslušných e-mailových rozdeľovačov vymazané.

7. Online výstup a optimalizácia webových stránok

7.1 Cookies – všeobecné pokyny

Na našej webovej stránke používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, tzv. cookies. Náš záujem o optimalizáciu našej webovej stránky sa pritom môže považovať za oprávnený v zmysle uvedených predpisov. Pri cookies ide o malé súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo vašom koncovom zariadení (laptop, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies nespôsobujú vo vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré vznikajú v súvislosti so špecificky použitým koncovým zariadením. To však neznamená, že tým získame priame vedomosti o vašej identite. Použitie cookies slúži na jednej strane na to, aby bolo používanie našej ponuky pre vás príjemnejšie. Používame napr. tzv. Session-Cookies, aby sme zistili, či ste určité strany našej webovej stránky už navštívili, alebo či ste sa už prihlásili do vášho používateľského účtu na kuchynalidla.sk. Po opustení našej webovej stránky budú tieto údaje automaticky vymazané. Okrem toho taktiež s cieľom príjemného používateľského prostredia používame dočasné cookies, ktoré budú uložené vo vašom koncovom zariadení počas určitého stanoveného času. Ak našu stránku navštívite opakovane, aby ste využili tieto služby, program automaticky rozozná, že ste u nás už boli a aké vkladania/nastavenia ste urobili.

Ak máte používateľský účet a prihlásili ste sa, informácie uložené v cookies budú pridané k vášmu používateľskému účtu.

Po druhé, cookies používame na štatistickú evidenciu používania našej webovej stránky s cieľom optimalizovania našej ponuky, ako aj na posielanie špeciálnych informácií pre vás. Tieto cookies nám umožňujú, aby sme pri opakovanej návšteve našej stránky mohli automaticky rozpoznať, že ste u nás už boli. Tieto cookies budú po uplynutí definovaného času automaticky vymazané. Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Vy však môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby vo vašom počítači neboli ukladané žiadne cookies alebo aby sa vždy objavilo upozornenie pred uložením nového súboru cookie. Úplne deaktivovanie cookies však môže spôsobiť, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Prehľad použitých cookies s ďalšími informáciami (napr. trvanie uloženia) a možnosti odmietnutia nájdete v našich Ustanoveniach Cookie.

7.2 Google Analytics

Účely spracovania údajov/Právne základy:
S cieľom vytvorenia našich webových stránok podľa našich potrieb a ich priebežnej optimalizácie používame na základe článku 6 písm. f) GDPR § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc. („Google“). Náš oprávnený záujem vyplýva z uvedených účelov. V tejto súvislosti sú vypracované pseudonymizované používateľské profily a cookies. Cookies pritom vytvárajú nasledujúce informácie o vašom používaní týchto webových stránok:

 • typ a verzia prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • Referrer-URL (predtým navštívená stránka),
 • označenie zapojeného počítača (IP-adresa),
 • čas odozvy servera.

Tieto informácie budú použité na vyhodnotenie používania našich webových stránok, vytvorenie reportu o aktivitách webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb spojených s využívaním webových stránok a internetu, na účely výskumu trhu a vytvárania týchto internetových stránok podľa potreby. IP-adresy sú anonymizované, takže nie je možné žiadne priradenie (tzv. IP-Masking).

Môžete zabrániť inštalácii cookies pomocou zodpovedajúceho nastavenia softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že sa v tomto prípade nebudú môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete tiež zabrániť zbieraniu údajov vytvorených v cookies týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP-adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov v Google tak, že si stiahnete a nainštalujete tento Browser-Add-on. Alternatívne k Browser-Add-on, najmä v prehliadačoch v mobilných koncových zariadeniach, môžete zbieraniu údajov cez Google Analytics tiež zabrániť kliknutím na tento link. Vytvorí sa Opt-Out-Cookie, ktorý zabráni budúcemu evidovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Opt-Out-Cookie platí iba v tomto prehliadači, iba pre našu webovú stránku a bude uložený vo vašom zariadení. Ak vymažete cookies v tomto prehliadači, budete musieť Opt-Out-Cookie znovu vytvoriť. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s Google Analytics nájdete na webovej stránke Google Analytics.

Príjemca/Kategórie príjemcov:
Informácie vytvorené v cookies sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Vaša IP-adresa nebude v žiadnom prípade spojená s ostatnými údajmi Google. Tieto informácie budú v určitých prípadoch poskytnuté tretím osobám, ak je to zákonom predpísané alebo ak tretie osoby tieto údaje spracovávajú na základe poverenia.

Lehota uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie lehoty uloženia:
Po anonymizácii IP-adresy už nie je možné zistiť identitu vašej osoby. Štatisticky spracované údaje budú v Google Analytics po 14 mesiacoch vymazané. Na báze reportu vypracovaného v Google Analytics neexistuje už žiadny vzťah k vašej osobe.

7.3 Onsite-Targeting a optimalizácia webovej stránky

Účely spracovania údajov/Právne základy:
Na našej webovej stránke sú s použitím cookies zhromažďované a vyhodnocované informácie na optimalizáciu našich webových stránok a na nich ukázaných reklamách. Tým sa má zabezpečiť najmä to, aby vám na základe vášho doterajšieho používateľského správania boli vo vašich koncových zariadeniach ukazované iba reklamy orientované podľa vašich skutočných alebo predpokladaných záujmov. Informácie zhromaždené s týmto cieľom obsahujú napr. údaje o tom, o ktoré z našich výrobkov ste prejavili záujem. Právny základ na toto spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Optimalizácia našich webových stránok pre lepší výsledok nákupu a zabránenie umiestňovaniu reklamy, ktorá je pre vás nezaujímavá, je tak vo vašom, ako aj v našom záujme. Evidencia a vyhodnotenie sú následne pseudonymizované, čo nám znemožňuje, aby sme vás identifikovali. Informácie v žiadnom prípade nebudú spojene s vašimi osobnými údajmi.

Príjemca/Kategórie príjemcov:
Pokiaľ budú angažovaní externí poskytovatelia služby, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Akékoľvek iné odovzdanie tretím osobám zásadne vylučujeme.

Trvanie uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie trvania uloženia:
Použité cookies a v nich obsiahnuté informácie sa ukladajú podľa ustanovení Cookies a ihneď po vznesení námietky sa vymažú.

7.4 Re-Targeting

Účely spracovania údajov/Právne základy:
Ďalej používame aj technológie Re-Targeting rôznych spoločností. To nám umožňuje, aby sme našu online ponuku vytvárali presne podľa vašich záujmov. Pritom používame súbor cookie, pomocou ktorého sa údaje o záujmoch zbierajú pri použití pseudonymov. Informácie o vašom správaní pri surfovaní na marketingové účely sa zbierajú v anonymizovanej forme a v textových súboroch cookies sa ukladajú do pamäte vo vašom počítači a na základe algoritmu sa analyzujú. Následne môžu byť na webových stránkach ukázané cielené odporúčania výrobkov, ako pre vás zaujímavé personalizované reklamy našich výrobkov. Tieto údaje nemôžu byť v žiadnom prípade použité na to, aby osobne identifikovali návštevníka tejto webovej stránky. Pritom sa nespracúvajú bezprostredne osobné údaje a taktiež sa žiadne používateľské profily nespájajú s osobných údajmi. Toto spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Čo sa týka použitia následných Targeting opatrení, chceme zabezpečiť, aby sa vo vašich koncových zariadeniach ukázala iba reklama orientovaná podľa vašich skutočných alebo predpokladaných záujmov. Nechceme vás obťažovať s nezaujímavými reklamami, pretože to nie je ani vo vašom, ani v našom záujme.

Ak však napriek tomu už nechcete dostávať personalizovanú reklamu, môžete proti tomuto zbieraniu a ukladaniu údajov pre budúcnosť namietať takto:

 • Kliknutím na tlačidlo ukázané na vašej reklame (napr. „i“) sa dostanete na príslušnú webovú stránku poskytovateľa. Tam vám bude ešte raz vysvetlená systematika technológie Retargeting a ponúknutá možnosť vystúpenia („Opt-out“). Pri vystúpení od poskytovateľa sa vo vašom počítači uloží tzv. „Opt-out“ cookies, ktoré v budúcnosti zabránia ukazovaniu reklamy príslušného poskytovateľa. Upozorňujeme, že toto vystúpenie sa môže urobiť iba vo vašom počítači a že príslušné „Opt-out“ cookies sa z vášho počítača nesmú vymazať.
 • Alternatívne môžete využiť aj možnosti námietky uvedené pod číslom 7.5 týchto Ustanovení na ochranu osobných údajov.

Príjemca/Kategórie príjemcov:
Na našej webovej stránke používame technológie Retargeting rôznych poskytovateľov, ktoré v rámci Re-Targeting spracúvajú vyššie uvedené údaje. Ďalšie informácie o cookies používaných týmito poskytovateľmi nájdete v našich Cookie-ustanoveniach.

Trvanie uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie trvania uloženia:
Cookies použité na účely Re-Targeting a informácie v nich obsiahnuté sa ukladajú na obdobie uvedené v Cookie-ustanoveniach a potom sa automaticky vymažú.

7.5 Online reklama na báze vášho záujmu

Aby sme zabezpečili, že vám budeme ukazovať iba takú reklamu, ktorá je pre vás relevantná, robíme na našej webovej stránke pomocou cookies výlučne pseudonymizované vyhodnotenie vášho používateľského správania. Tak môžeme zistiť vaše záujmy týkajúce sa našich výrobkov a služieb. Pomocou poskytovateľov služieb uvedených pod č. 7 vyhodnocujeme najmä to, ktoré výrobky ste si na našej webovej stránke prezerali.

Aby ste mohli zamedziť vyhodnocovaniu vášho používateľského správania podľa, môžete využiť tam uvedené možnosti námietky. Ďalej môžete na webovej stránke www.youronlinechoices.com cez tzv. manažéra preferencií zamedziť reklame na báze záujmu množstva samoregulovaných členov European Interactive Digital Advertising Alliance (www.edaa.eu/european-principles) vrátane Lidla. Na to musí byť vo vašom počítači umiestnený tzv. Opt-out-Cookie. Ak ho vymažete, bude sa reklama na báze záujmu zobrazovať opäť.

 • Opt-out Cookie umiestniť
 • Opt-out Cookie vymazať
 • Status

7.6 Možnosti námietky/Opt-Out

Targeting technológie uvedené v 7.3 a 7.4 môžete vo vašom prehliadači zakázať pomocou príslušného nastavenia cookies (por. aj č. 7.1). Okrem toho máte tiež možnosť zakázať personalizovanú reklamu na báze záujmu pomocou tzv. manažéra preferencií alebo aktivovania Opt-Out-Cookies, uložených pod 7.5.

8. Príjemcovia mimo EÚ

S výnimkou spracovaní uvedených pod číslom 7 neposkytujeme vaše osobné údaje žiadnym príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracovania pod číslom 7 spôsobujú odovzdanie údajov na serveri nami poverených poskytovateľov Tracking-, resp. Targeting technológií. Tieto servery sa nachádzajú čiastočne v USA (detaily k tomu nájdete v príslušných informáciách o konkrétnych príjemcoch). Odovzdávanie údajov sa uskutočňuje podľa zásad tzv. Privacy Shield, ako aj na základe tzv. štandardných zmluvných klauzúl Komisie EÚ.

9. Vaše práva ako dotknutej osoby

9.1 Prehľad

Okrem práva na odvolanie vašich nám udelených súhlasov máte pri splnení príslušných zákonných náležitostí k dispozícii nasledujúce práva:

 • právo na informáciu o vašich osobných údajoch uložených u nás podľa článku 15 GDPR a § 21 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na vymazanie vašich osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania vašich údajov podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

9.2 Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Podľa článku 15 ods. 1 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené o vašej osobe. Toto obsahuje najmä:

 • účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 • príjemcovia, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli, resp. ešte budú, poskytnuté osobné údaje týkajúce sa vás,
 • plánovaná lehota uloženia osobných údajov týkajúcich sa vás alebo, pokiaľ o tom nie sú možné konkrétne údaje, kritériá na stanovenie lehoty uloženia,
 • existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa vás, právo na obmedzenie spracovania prevádzkovateľom alebo právo námietky proti tomuto spracovaniu,
 • existencia práva na sťažnosť u dozorného orgánu,
 • všetky prístupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od dotknutej osoby,
 • existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a § 28 ods. 1 a 4 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a – prinajmenej v týchto prípadoch – zrozumiteľné informácie o použitej logike, ako aj o dopadoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu.

Ak sú osobné údaje posielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR a § 48 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prenosom.

9.3 Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Máte právo požadovať od nás bezodkladnú opravu vašich nesprávnych osobných údajov. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – aj pomocou doplňujúceho vyhlásenia.

9.4 Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Máte právo požadovať od nás, aby osobné údaje týkajúce sa vás boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované,
 • odvoláte váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracovanie,
 • vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR a § 27 ods. 1 alebo ods. 2 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov proti spracovaniu a v prípade článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie,
 • osobné údaje neboli zákonne spracované,
 • vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti,
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov implementácie primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých linkov k týmto osobným údajom alebo kópiám, resp. k replikám týchto osobných údajov.

9.5 Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • správnosť osobných údajov bude vami spochybnená,
 • spracovanie je protiprávne a vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie používania osobných údajov,
 • prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov,
 • vzniesli ste nárok proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pokiaľ
 • však ešte nebolo zrejmé, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

9.6 Právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo osobné údaje týkajúce sa vás dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, pokiaľ

 • spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo zo zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • spracovanie sa uskutočňuje pomocou automatizovaného postupu.

Pri uplatňovaní vášho práva na prenos údajov máte právo požiadať o to, aby osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

9.7 Právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môže byť proti spracovaniu údajov vznesená námietka z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na vašej strane.

Uvedené všeobecné právo na vznesenie námietky platí pre všetky účely spracovania opísané v Nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Na rozdiel od špeciálneho práva na námietku v súvislosti so spracovaním údajov na reklamné účely (porovnaj najmä číslo 5 a 7.6) sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nám uvediete na to dôvody nadradeného významu, napr. možné nebezpečenstvo pre život alebo zdravie. Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán príslušný pre Lidl Slovenská republika, v.o.s. alebo na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov Lidl Slovenská republika, v.o.s..

10. Kontaktný partner

10.1 Kontaktný partner pri otázkach alebo pri uplatňovaní vašich práv na ochranu osobných údajov

Pri otázkach týkajúcich sa webovej stránky alebo pri uplatňovaní vašich práv pri spracovaní vašich údajov (práva na ochranu osobných údajov) sa môžete obrátiť na náš zákaznícky servis:
www.lidl.sk/sk/Kontakt.htm

10.2 Kontaktný partner pri otázkach o ochrane osobných údajov

Ak by ste mali ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov u prevádzkovateľa.

10.3 Právo na sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov

Okrem toho máte kedykoľvek právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov. Môžete sa obrátiť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov tej krajiny, v ktorej máte svoje bydlisko alebo v ktorej má prevádzkovateľ svoje sídlo.

11. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

Tieto Ustanovenia o ochrane osobných údajov platia na spracovanie údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava („Prevádzkovateľ“) a pre webovú stránku www.lidl.sk. Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Lidl Slovenská republika, v.o.s. je dostupná na vyššie uvedenej adrese, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na ochranaosobnychudajov@lidl.sk.

Newsletter
Zaregistruj sa