Kuchyňa Lidla

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Všeobecné informácie

Ďakujeme vám, že ste navštívili našu internetovú stránku. Ochrana vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá a preto sa usilujeme nielen prezentovať našu kompletnú on-line ponuku, ale taktiež vám zabezpečiť právo na informačnú nedotknuteľnosť. Vaše osobné údaje spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., získava a spracováva v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Nasledujúce informácie sa týkajú toho, ako Lidl Slovenská republika, v.o.s., zabezpečuje ochranu osobných údajov, aké typy údajov sú získavané a za akým účelom.

Užívateľ je výslovne upozorňovaný na to, že vo svojich príspevkoch nesmie uvádzať osobné údaje iných osôb.

Deti a mládež do 18 rokov nesmú poskytovať spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., osobné údaje bez toho, aby mali súhlas ich zákonných zástupcov.

Ak chce užívateľ spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., sprístupňovať príspevky alebo informácie v elektronickej podobe, je jeho povinnosťou prijať opatrenia na zabezpečenie dôvernosti a integrity týchto príspevkov pri ich sprístupňovaní.

Lidl Slovenská republika, v.o.s., chráni svoje osobné údaje pred neoprávneným prístupom, spracovaním alebo použitím v prípade, že sú tieto uložené na médiu kontrolovanom spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s. Vezmite preto na vedomie, že osobné údaje a informácie, ktoré zverejníte na verejne prístupných miestach (ako je nástenka a podobne) môžu prezerať a eventuálne aj zneužiť iní užívatelia.

Ak je na internetovej stránke alebo webovom sídle možné umiestňovať obchodné alebo osobné údaje (napr. e-mail, mená, adresy), je sprístupnenie týchto údajov užívateľom možné výhradne na dobrovoľnom základe. Takýmto spôsobom sú sprostredkované osobné údaje využívané iba na účely, na ktoré nám boli poskytnuté.

1. Aké údaje od vás získavame?

V rámci internetovej stránky Lidl Slovenská republika, v.o.s., existuje možnosť zadávať osobné údaje (napr. e-mailovú adresu, meno, priezvisko, adresu) a zverejnenie takýchto informácií zo strany užívateľa sa uskutočňuje výhradne na základe dobrovoľnosti.

Na serveroch automaticky zhromažďujeme informácie, ktoré nám odosiela váš prehliadač. Pri každom vstupe užívateľa na túto stránku a pri každom výbere obsahu stránky sa prístupové údaje ukladajú v podobe logov obsahujúcich:

 • internetovú stránku, z ktorej vstupujete na našu stránku;
 • IP adresu;
 • dátum a čas prístupu;
 • otázky zákazníka;
 • kód odpovede http;
 • odoslaný objem dát;
 • informácie týkajúce sa používaného prehliadača a operačného systému.

2. Cookies

Aby Lidl Slovenská republika, v.o.s., pre vás zaistil čo najpohodlnejšie využívanie našej internetovej stránky, používa tzv. súbory cookies. Vďaka nim sa ponuka stáva užívateľsky oveľa prívetivejšou, efektívnejšou a bezpečnejšou. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v pamäti internetového prehliadača návštevníka stránky.

K tomuto účelu Lidl Slovenská republika, v.o.s., používa softvér etracker GmbH. Tento softvér zhromažďuje a ukladá údaje pre marketingové a optimalizačné účely a k tomu využíva súbory cookies. Tým dochádza k anonymnému zaznamenávaniu údajov o Vašej aktivite.

Tieto údaje obsahujú okrem iného vašu IP adresu skrátenú o posledných osem čísel. Použité nastavenia softvéru etracker GmbH zodpovedajú požiadavkám právnych predpisov na ochranu osobných údajov v Slovenskej republike. So získavaním a ukladaním vyššie uvedených údajov prostredníctvom etracker GmbH môžete kedykoľvek s okamžitou účinnosťou vyjadriť svoj nesúhlas. Rozsah nasadenia a využívania cookies si môžete určiť sami v nastaveniach počítača (v internetovom prehliadači, napr. Internet Explorer, sa môžete viac dozvedieť v "technických požiadavkách"). Lidl Slovenská republika, v.o.s., vychádza z predpokladu, že súhlasíte s využívaním cookies, ak to dovoľuje váš prehliadač.

Niektoré z týchto cookies sú spracovávané zo servera do vášho počítačového systému, pričom sa zvyčajne jedná o tzv. cookies vzťahujúce sa len na konkrétne miesto. Vyznačujú sa tým, že po ukončení prehrávania dôjde automaticky k ich vymazaniu z vášho pevného disku. Iné cookies zostávajú vo vašom počítačovom systéme a umožňujú pri ďalšej návšteve rozpoznať váš počítačový systém (tzv. trvalé cookies).

Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám užívateľa, naša stránka využíva aj cookies Google Analytics za účelom generovania anonymných štatistík týkajúcich sa fungovania stránky. Informácie o súboroch cookies používaných na našom webovom sídle nájdete tu .

Samozrejme si váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby sa žiadne cookies na pevnom disku neukladali, resp. aby boli už uložené súbory cookies vymazané.

V prehliadači Internet Explorer 9 sa to vykonáva nasledujúcim spôsobom:

 1. V menu „Nástroje“ vyberte voľbu „Možnosti internetu“.
 2. Kliknite na políčko „Osobné údaje“.
 3. Posuňte prepínač na ľavej strane dialógového okna úplne nahor („Blokovať všetky súbory cookies“).
 4. Pomocou tlačidla „OK“ potvrďte vaše nastavenie.

V prehliadači Firefox 4.0 sa to vykonáva nasledujúcim spôsobom:

 1. Kliknite v menu „Nástroje“ na políčko „Možnosti“.
 2. Pod voľbou „Osobné údaje“ nájdete oblasť „Cookies“. Deaktivujte voľbu „Povoliť cookies“.
 3. Pomocou tlačidla „OK“ potvrďte vaše nastavenie.

Ak sa chcete dozvedieť, ako zmeniť nastavenia svojho prehliadača, použite, prosím, funkciu „Pomocník“ v prehliadači, alebo kontaktujte výrobcu softvéru, aby vám poskytol pokyny, ako zamedziť ukladaniu a ako odstraňovať súbory cookies.

Pre optimalizáciu ponuky INÉ recepty používame technológiu spoločnosti Strossle. Funguje na základe preferencíi užívateľa a vychádza zo zberu dát zaznamenaných cez cookies. Ak si neprajete používať prispôsobenie ponuky INÉ recepty podľa preferencií, môžete sa odhlásiť blokovaním cookies tu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

3. Spracovanie údajov

Spracovaním vašich požiadaviek, objednávok a zabezpečením využívania našich služieb sme čiastočne poverili spoločnosť GPD Advertising, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditno-akciovú spoločnosť so sídlom v Poznani, ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznaň, zapísanú do podnikateľského registra Poľského registrového súdu pod č. KRS 0000444228, NIP (DIČ): 781-178-90-48, a spoločnosť Insys K. Bartkowski, P. Czekała, verejnú obchodnú spoločnosť so sídlom v Poznani, ul. Jana Matejki 46/1, 60-767 Poznaň, zapísanú do podnikateľského registra Poľského registrového súdu pod číslom KRS 0000257974, NIP (DIČ): 7792286948, ktorým poskytujeme iba nevyhnutné údaje, a to za účelom realizácie vašich požiadaviek alebo objednávok. Okrem toho sú poskytovatelia služieb zmluvne zaviazaní dodržiavať ustanovenia na ochranu osobných údajov.

Súbory logov sa ukladajú za účelom ochrany systémov, napr. za účelom identifikácie útokov.
Nemáme možnosť priradiť údaje uložené v logoch ku konkrétnej osobe. Nespájame informácie uložené v logoch s inými údajmi.

Vami poskytnuté údaje spracúvame za účelom:

zasielania informácií vo forme služby Newsletter, ak bola objednaná,
odpovedí na vaše otázky,
vedenia účtu užívateľa v rámci portálu.

Ak ste požiadali o našu službu Newsletter, tak využívame poskytnutú e-mailovú adresu na posielanie informácií o výrobkoch, akciách, súťažiach a žrebovaniach, ako aj o novinkách v našej ponuke.

V prípade, ak pominie zámer, pre ktorý boli údaje zhromaždené, potom dôjde k ich odstráneniu okrem prípadu, kedy sme podľa zákona povinní tieto údaje uschovávať.

4. Bezpečnosť dát

Lidl Slovenská republika, v.o.s., automaticky zhromažďuje informácie, ktoré nám poskytne váš internetový prehliadač. Pri každom prístupe užívateľa na túto internetovú stránku a pri každom prehliadaní a otváraní súboru si naša spoločnosť a čiastočne aj tretie strany ukladajú prístupové údaje vo forme protokolov súborov. Tieto údaje nie sú spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., priradené konkrétnym osobám. Prepojenie týchto údajov s inými dátovými zdrojmi nie je v kompetencii spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. Tieto údaje budú zo servera kontrolovaného spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., vymazané ihneď po ich štatistickom spracovaní.

5. Práva osoby, ktorej sa údaje týkajú.

Každá osoba má právo získať informácie ohľadom svojich osobných údajov, ktoré spracovávame, ich pôvodu, účelu a príjemcu týchto údajov. Kedykoľvek môžete taktiež zrušiť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov alebo požiadať o ich odstránenie alebo zmenu. V takomto prípade, prosím, kontaktujte listom alebo e-mailom našu osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov.

Ak ste súhlasili s poskytovaním našej služby Newsletter na svoju e-mailovú adresu, vždy môžete svoj súhlas zrušiť a vymazať sa zo zoznamu predplatiteľov služby Newsletter. Odstúpiť od poskytovania našej služby Newsletter môžete pomocou odkazu umiestneného priamo na našej internetovej stránke (link) alebo nachádzajúceho sa v každom Newsletteri.

6. Odkazy na iné stránky

Naša stránka obsahuje taktiež odkazy (linky) na iné internetové stránky. Nižšie uvedené pokyny súvisiace s ochranou údajov sa týkajú iba našej internetovej stránky. Po prechode na iné stránky je potrebné sa oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa ochrany údajov, ktoré na dotknutých stránkach platia. Za cudzie obsahy, ktoré boli cez odkazy prenesené na používanie a sú osobitne označené, nenesieme žiadnu zodpovednosť a neprivlastňujeme si ich obsah. Za nelegálne, chybné alebo nekompletné obsahy týchto stránok ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím informácií uvedených na iných stránkach zodpovedá výhradne prevádzkovateľ týchto internetových stránok. Za cudzie oznámenia je redakcia zodpovedná iba vtedy, ak má o nich, to znamená aj o ich prípadnom protiprávnom resp. trestne postihnuteľnom obsahu, pozitívne vedomosti a technicky je možné a účinné takémuto použitiu zabrániť.

7. Facebook

Naša internetová stránka využíva pluginy ("Plug-in") sociálnej siete Facebook.com, ktorú prevádzkuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") a umožňuje prihlásiť sa na webové sídlo prostredníctvom účtu založeného na portáli Facebook.

Pluginy sú rozpoznateľné podľa loga Facebooku (biele písmeno "f" na modrom pozadí alebo palec smerujúci nahor) alebo podľa poznámky „Facebook Social Plugin". Zoznam a vzhľad sociálnych pluginov Facebooku si môžete nájsť tu.

Keď otvoríte internetovú stránku spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., ktorá obsahuje takýto plugin, vytvorí váš prehliadač priame spojenie so servermi Facebooku. Obsah pluginu sa posiela z Facebooku priamo do vášho prehliadača a ním je spojená s internetovou stránkou. Lidl Slovenská republika, v.o.s., nemá preto žiaden vplyv na objem dát, ktoré Facebook sťahuje pomocou tohto pluginu. Viac informácií je možné získať na adrese:

Vďaka prepojeniu pluginov Facebook dostáva informáciu o tom, že ste získali prístup na danú stránku nášho webového sídla. Ak ste prihlásení na Facebooku, môže Facebook priradiť návštevu vášmu účtu na Facebooku. V prípade interakcie s pluginmi, napr. stlačením tlačidla "Páči sa mi to" alebo pridaním komentára, bude príslušná informácia zaslaná z vášho prehliadača priamo do Facebooku a bude tam uložená. Dokonca ak nemáte na Facebooku účet, je možné, že Facebook identifikuje vašu IP adresu a uloží si ju.

Pluginy Facebooku môžu prevádzkovatelia umiestňovať na ich vlastných webových sídlach. Jedným kliknutím na tento plugin môžu registrovaní užívatelia Facebooku automaticky zanechať vo vašom profile na Facebooku poznámku s informáciou, že akceptujú obsahy odkazov prevádzkovateľa webového sídla. Integrovaný plugin Facebooku pritom priebežne „komunikuje" s Facebookom a posiela priamo počas návštevy internetovej stránky, na ktorej sa používa, údaje do Facebooku – dokonca aj keby užívateľ na neho neklikol.

Vďaka tzv. iFrame prehliadač – okrem sťahovanej príslušnej stránky – ešte zavádza dodatočnú menšiu "stránku v stránke", ktorá obsahuje daný plugin. V prípade pluginov Facebooku, iFrame alebo zdrojový text pochádzajú kompletne z Facebooku a zásadne nemôžu byť z našej strany kontrolované ani spracovávané.

Dokonca ak užívateľ nie je prihlásený či dokonca registrovaný na Facebooku, bude vytvorený súbor cookie, ktorý bude platiť po dobu dvoch rokov a bude niesť identifikátor ako napr. B7dcTqgWq3fuDgIIFw47QPIO.

Keď sa neskôr prehliadač ešte raz pripojí na server sociálnej siete, tento súbor sa prenesie a môže tam byť použitý na vytvorenie profilu. V prípade užívateľov, ktorí sa zaregistrujú neskôr, bude prepojenie s informáciami uloženými v súbore cookie v prípade potreby stále možné.

Ak je užívateľ počas aktuálnej relácie prehliadača prihlásený na Facebooku, prenáša sa jednak vyhľadaná stránka ako aj súbor cookie – je teda možné tieto informácie jasne priradiť pomocou ID relácie k danému účtu užívateľa.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a využívanie údajov zo strany Facebooku nám nie sú známe. Pre získanie ďalších informácií ohľadom práv a možností nastavenia ochrany vášho súkromia sa obráťte, prosím, na Facebook Inc. alebo sa oboznámte s politikou ochrany súkromia spoločnosti Facebook.

Sociálne pluginy Facebooku je možné v prehliadači zablokovať, napríklad pomocou „Facebook Blocker".

Dovoľujeme si vás upozorniť na skutočnosť, že táto platforma je zahrnutá v ponuke Facebook Inc. Preto nie je vylúčené, že Facebook zbiera vaše osobné údaje. Na jednej strane sú to údaje, ktoré boli získané používaním sociálneho pluginu (ako už bolo spomenuté vyššie), na druhej strane je možné, že Facebook zaznamenáva a ukladá každý váš krok na tejto platforme. K tomuto slúžia vyššie vymenované informácie prenášané z vášho servera. Presný rozsah získavania, spracovania a využívania osobných údajov prostredníctvom Facebooku nám nie je známy. Pokiaľ si želáte získať ďalšie informácie týkajúce sa tejto problematiky, obráťte sa, prosím, na Facebook Inc., alebo sa riaďte pokynmi pre ochranu osobných údajov platnými pre Facebook.

8. Zmeny v prehlásení o ochrane osobných údajov

Lidl Slovenská republika, v.o.s., si vyhradzuje právo zmeniť podmienky používania, bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu osobných údajov, pokiaľ to bude vyžadovať technický vývoj. V takýchto prípadoch budú zavedené iné podmienky ochrany osobných údajov. Preto vás žiadame, aby ste si vždy prečítali najnovšiu verziu nášho prehlásenia o ochrane osobných údajov.

9. Otázky

V prípade otázok ohľadom zhromažďovania, spracovávania a využívania vašich osobných údajov kontaktujte, prosím, nášho pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov.
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1E
821 02 Bratislava
ochranaosobnychudajov@lidl.sk

Newsletter
Zaregistrujte sa

Newsletter