OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV NA WWW.KUCHYNALIDLA.SK

USTANOVENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Teší nás, že sa zaujímate o ochranu osobných údajov na našej webovej stránke. Chceli by sme, aby ste sa počas návštevy našej webovej stránky cítili dobre a bezpečne a náš spôsob ochrany osobných údajov považovali za kvalitatívny znak orientovaný na zákazníkov.
Nižšie uvedené vyhlásenie o ochrane osobných údajov Vás bude informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky. Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k Vašej osobe. Ako právny základ pre ochranu osobných údajov slúži predovšetkým Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ (ďalej len „GDPR“) a zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

OBSAH

 1. Prehľad
 2. Otvorenie našej webovej stránky
 3. Kontaktný formulár/E-mailový kontakt/Telefonický kontakt/Sociálne siete/Zákaznícke ankety
 4. Súťaže
 5. Zasielanie Newsletterov
 6. Súbory cookies a nástroje na spracovanie údajov o používaní stránky
 7. Príjemcovia mimo EÚ
 8. Vaše práva ako dotknutej osoby
 9. Kontaktný partner
 10. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa a údaje zodpovednej osoby

 

1. PREHĽAD

Otvorením webovej stránky www.kuchynalidla.sk spoločnosti Lidl dochádza k výmene rôznych informácií medzi Vaším koncovým zariadením a naším serverom. Pritom môže ísť aj o osobné údaje. Takto získané informácie budú použité okrem predovšetkým na optimalizáciu našej webovej stránky, prípadne na zobrazenie reklamy v prehliadači Vášho koncového zariadenia.


2. OTVORENIE NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY

Účely spracúvania osobných údajov/právne základy:
Pri zobrazení webových stránok spoločnosti Lidl sa vo Vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia  na server našej webovej stránky pošle:

 • IP adresa použitého koncového zariadenia s možnosťou pripojenia na internet,
 • dátum a čas prístupu,
 • názov a URL otvoreného súboru,
 • webová stránka/aplikácia, z ktorej sa uskutočnil prístup (Referrer-URL),
 • Vami použitý prehliadač a príp. operačný systém Vášho počítača s prístupom na internet,
 • názov Vášho poskytovateľa internetových služieb.

Vyššie uvedené údaje sa zároveň dočasne uložia do pamäte v tzv. Log-file súboroch (protokolové súbory) na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie nerušeného spojenia,
 • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky,
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Právnym základom na spracovanie IP adresy je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:
Odovzdanie týchto údajov tretím osobám v zásade vylučujeme.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:
Údaje budú uložené do pamäte na obdobie 30 dní a potom automaticky vymazané.

3. Kontaktný formulár/E-mailový kontakt/Telefonický kontakt/Sociálne siete/Zákaznícke ankety

Účely spracúvania osobných údajov/právne základy:
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vypĺňaní kontaktných formulárov, telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom sociálnych médií považujeme za dôverné. Vaše osobné údaje používame výlučne na spracovanie Vašej požiadavky a na zodpovedanie Vašich otázok.
Vaše osobné údaje použijeme výlučne na stanovené účely - na spracovanie Vašej požiadavky. Právny základ pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš a súčasne aj Váš oprávnený záujem na spracovaní týchto osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na Vaše otázky, resp. vyriešiť existujúce problémy, a tým si zachovať a zvýšiť Vašu spokojnosť ako zákazníka alebo používateľa našej webovej stránky.
Pokiaľ sa zúčastňujete na našich zákazníckych anketách, deje sa to na výlučne dobrovoľnej báze. Pri tejto anonymnej ankete sa do pamäte neukladajú žiadne informácie, z ktorých by sa dala zistiť totožnosť účastníkov ankety. Ukladá sa iba dátum a čas Vašej účasti. Akákoľvek osobná informácia, ktorú počas odpovedania na našu anketu uvediete, bude považovaná za danú dobrovoľne a uchovaná podľa podmienok GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prázdnych textových poliach neuvádzajte, prosím, žiadne mená alebo podobné údaje, ktoré by umožnili identifikovať Vás alebo iné osoby. Ak ste nám v rámci zákazníckej ankety udelili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, tak právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, t. j. Váš udelený súhlas. Pokiaľ ste nám v rámci zákazníckej ankety udelili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Ďalšie podrobnosti sú v týchto prípadoch upravené v osobitných zásadách ochrany osobných údajov pri príslušných zákazníckych anketách.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:
Odovzdanie osobných údajov tretím osobám v zásade vylučujeme. Vo výnimočných prípadoch sú osobné údaje spracúvané sprostredkovateľom na základe nášho poverenia. Títo sú však starostlivo vybratí, boli okrem toho z našej strany preverení a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Okrem toho môže byť potrebné postúpiť výňatky z Vašej otázky či požiadavky zmluvným partnerom (napr. dodávateľom špecifických výrobkov), aby sme dokázali zodpovedať Vašu otázku, či požiadavku. V týchto prípadoch bude otázka/požiadavka najprv anonymizovaná, takže tretie osoby nebudú schopné Vás identifikovať. Ak by v jednotlivých prípadoch bolo potrebné postúpenie Vašich osobných údajov tejto tretej osobe, budete o tom vopred informovaný a požiadaný o udelenie súhlasu. Bez Vášho súhlasu nebudeme zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami na tieto účely.
Výsledky našich zákazníckych ankiet sú zásadne používané iba na interné vyhodnotenia. Odovzdanie osobných údajov tretím osobám v zásade vylučujeme. Osobné údaje poskytneme tretím osobám jedine vtedy, ak ste nám dali na to váš výslovný súhlas.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:
Akékoľvek osobné údaje, ktoré ste nám pri anketách poskytli prostredníctvom našej webovej stránky alebo e-mailom, budú u nás najneskôr 90 dní po ich končenom zodpovedaní vymazané, resp. anonymizované. Skúsenosť ukázala, že spravidla po 90 dňoch už ďalšie otázky k našim odpovediam neprichádzajú.
Ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba (pozrite nižšie), Vaše osobné údaje sa budú uchovávať 3 roky po konečnej odpovedi, aby sme dokázali, že sme Vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.
Doba uchovávania osobných údajov zozbieraných v rámci zákazníckych ankiet sa vopred oznámi pri každej konkrétnej zákazníckej ankete.

4. SÚŤAŽE

Účely spracúvania osobných údajov/ právne základy:
Cez náš newsletter, webovú stránku alebo prostredníctvom Lidl aplikácie máte možnosť zúčastniť sa na rôznych súťažiach. Pokiaľ v osobitných ustanoveniach o ochrane osobných údajov príslušnej súťaže nie je uvedené niečo iné, alebo ak nám neudelíte ďalší výslovný súhlas, budú Vaše osobné údaje získané od Vás v súvislosti s účasťou na súťaži použité výlučne na realizáciu a vyhodnotenie súťaže (napr. výber výhercu, informovanie výhercu o výhre, zaslanie výhry). Právnym základom pre spracovanie osobných údajov v rámci súťaží je v zásade článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov v súvislosti s realizáciou súťaže je právnym základom spracovania osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných t. j. Váš súhlas. Pokiaľ ste v súvislosti s realizáciou súťaže udelili súhlas, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Podrobné informácie o týchto prípadoch nájdete v osobitných dokumentoch na ochranu osobných údajov, ktoré sa týkajú jednotlivých súťaží.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:
Odovzdanie Vašich osobných údajov tretím osobám sa uskutoční iba vtedy, ak je to potrebné na realizáciu súťaže (napr. poslanie výhry cez kuriérsku spoločnosť). Odovzdanie Vašich osobných údajov tretím osobám nad tento rámec v zásade vylučujeme.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:
Po ukončení súťaže a oznámení výhercov budú osobné údaje účastníkov vymazané. Osobné údaje výhercov budú pri vecných výhrach uložené počas trvania zákonných reklamačných lehôt, aby bolo v prípade výskytu vady možné vec opraviť alebo vymeniť.

5. Zasielanie Newsletterov

Účely spracúvania osobných údajov/ právne základy:
Na našej webovej stránke Vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber nášho newsletteru. Keď budete súhlasiť s odberom nášho newsletteru, použijeme Vašu e-mailovú adresu a príp. Vaše meno na zasielanie (pokiaľ to bude možné individuálnych) informácií o výrobkoch, akciách, súťažiach a novinkách z ponuky na predajni, ako aj ankiet o spokojnosti zákazníkov. Tieto údaje uložíme a spracujeme s cieľom zasielania newsletteru.
Obsah newsletteru zahŕňa akcie (ponuky, zľavy, súťaže atď.), ako aj tovary a služby Lidl predajní na Slovensku.
Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci zasielania newsletterov je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Aby sme zabezpečili, že pri vkladaní e-mailovej adresy nedošlo k žiadnej chybe, používame tzv. postup Double-Opt-In: keď zadáte Vašu e-mailovú adresu do prihlasovacieho poľa, pošleme Vám potvrdzovací link. Až po kliknutí na tento potvrdzovací link bude Vaša e-mailová adresa zaradená do nášho rozdeľovníka.
Váš súhlas so zasielaním newsletterov a s prípadným vytvorením Vašich personalizovaných používateľských profilov môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, a to tak, že sa na našej webovej stránke odhlásite z odberu newsletteru. Link na odhlásenie nájdete tu alebo na konci každého newsletteru. Odhlásenie má za dôsledok vymazanie získaných osobných údajov užívateľa.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:
Pokiaľ na zasielanie newsletteru budú používaní externí poskytovatelia služby, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Akékoľvek iné odovzdanie osobných údajov tretím osobám v súvislosti so zasielaním newsletterov v zásade vylučujeme.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:
Keď odvoláte svoj súhlas so zasielaním newsletteru spoločnosti Lidl, budú Vaše osobné údaje z príslušných e-mailových rozdeľovačov odstránené.


6. Súbory cookies a nástroje na spracovanie údajov o používaní stránky

Zodpovedné subjekty a účely spracovania osobných údajov / právne základy:
My, spoločnosť Lidl Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, sme prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov v súvislosti s používaním súborov cookies a iných podobných techník na spracovanie osobných údajov používaných v rámci stránok a podstránok www.kuchynalidla.sk .
Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo Vašom koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies nespôsobujú vo Vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré súvisia s používaním koncového zariadenia. To však neznamená, že tým získame priamo informáciu o Vašej totožnosti.

Použitie súborov cookies a ďalších nástrojov na spracovanie údajov o používaní slúži v závislosti od kategórie súborov cookies alebo iných nástrojov na tieto účely:

 • Technicky nevyhnutné: Sú to cookies a podobné nástroje, bez ktorých nemôžete využívať naše služby (napr. na správne zobrazenie našich webových stránok / funkcií, ktoré chcete využiť, na uloženie Vašich prihlasovacích údajov atď.).
 • Zvýšenie pohodlia: Tieto technológie nám umožňujú zohľadniť Vaše skutočné alebo predpokladané preferencie pre pohodlné používanie našich webových stránok. Napríklad Vaše preferencie nám umožňujú zobrazovať naše webové stránky v jazyku, ktorý je pre vás vhodný. Pomáha nám to tiež zabrániť tomu, aby sme Vám zobrazovali ponuky, ktoré nemusia byť dostupné vo Vašom regióne.
 • Štatistika: Tieto technológie nám umožňujú vytvoriť a spracovať anonymné štatistiky o využívaní našich služieb, aby sme ich mohli prispôsobiť Vašim potrebám. To nám umožňuje napríklad určiť, ako môžeme naše webové stránky ešte lepšie prispôsobiť zvyklostiam používateľov.
 • Marketing: Tieto technológie nám umožňuje zobrazovať reklamný obsah, ktorý je pre Vás vhodný, na základe analýzy Vášho spôsobu používania stránok. V tejto súvislosti je možné Váš spôsob používania sledovať aj na rôznych webových stránkach, prehľadávačoch alebo koncových zariadeniach pomocou ID používateľa (jedinečný identifikátor).

Pre účely webovej stránky www.kuchynalidla.sk rozlišujeme súbory cookies na „Technicky nevyhnutné“ a „Ostatné súbory cookies“, kam patria cookies používané na účely zvýšenia pohodlia užívateľa, generovanie štatistík a na marketingové účely.
Prehľad informácií o cookies a iných nástrojoch, ktoré sú aktuálne použité na webovej stránke www.kuchynalidla.sk, vrátane účelu spracovania, doby uchovávania a všetkých zahrnutých poskytovateľoch (tretích stranách) môžete nájsť tu.
V rámci použitia súborov cookies a podobných nástrojov na spracovanie údajov o používaní sa v závislosti od účelu spracúvajú najmä tieto kategórie osobných údajov:

Technicky nevyhnutné:

Cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky.

Zvýšenie pohodlia:

 • Nastavenia, ktoré sa používajú na optimalizáciu výstupov,
 • Prehľad nedávno zobrazených receptov,
 • Prehľad uložených receptov.

Štatistika:

 • Pseudonymizované profily používateľov s informáciami o používaní našich webových stránok. Patria sem najmä:
 • typ prehliadača / verzia,
 • použitý operačný systém,
 • tzv. „refferer URL“ (predtým navštívená webová stránka),
 • IP adresa zariadenia a názov zariadenia
 • čas požiadavky servera,
 • individuálne užívateľské ID a
 • zobrazené časti webovej stránky (správanie pri surfovaní).
 • IP adresa je pravidelne anonymizovaná, takže ju vo všeobecnosti nemožno vysledovať späť k Vašej osobe;
 • Na základe samotného ID používateľa nedokážeme vyvodiť žiadne závery o Vašej osobe.

Marketing:

 • Pseudonymizované užívateľské profily s informáciami o používaní našich webových stránok. Patria sem najmä:
 • IP adresa,
 • individuálne užívateľské ID,
 • potenciálny záujem o produkt,
 • zobrazené časti webovej stránky (správanie pri surfovaní).
 • IP adresy sú pravidelne anonymizované, takže ich vo všeobecnosti nemožno vysledovať späť k Vašej osobe.
 • Na základe samotného ID používateľa nedokážeme vyvodiť žiadne závery o Vašej osobe. V prípade potreby zdieľame ID používateľa a súvisiace profily používania s tretími stranami prostredníctvom poskytovateľov reklamných sietí.

Právnym základom pre používanie tzv. ostatných cookies (cookies na zvýšenie pohodlia, štatistických a marketingových cookies) a podobných nástrojov je Váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom pre použitie technicky nevyhnutných súborov cookies je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. spracúvame Vaše údaje na základe nášho oprávneného záujmu na tom, aby sme mohli webovú stránku zobrazovať v plnom rozsahu a s plnou funkcionalitou.
Váš súhlas môžete odvolať / upraviť kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti. Jednoducho kliknite sem a urobte výber. Odstránením zodpovedajúcich zaškrtávacích políčok môžete rýchlo a jednoducho odvolať svoj súhlas s príslušným účelom spracovania.

Príjemca/Kategórie príjemcov:
V rámci spracovania osobných údajov pomocou cookies a podobných nástrojov na spracovanie údajov o používaní využívame špecializovaných poskytovateľov služieb. Títo poskytovatelia služieb spracúvajú Vaše údaje v našom mene ako sprostredkovatelia, v každom prípade sú starostlivo vybraní a zmluvne zaviazaní v súlade s článkom 28 GDPR. Všetky spoločnosti uvedené v našich Cookies ustanoveniach ako poskytovatelia konajú ako sprostredkovateľ na základe nášho poverenia.

Trvanie uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie trvania uloženia:
Dobu uchovávania súborov cookies nájdete v našich Cookies ustanoveniach . Ak je v stĺpci „Platnosť do“ uvedené „Persistent“, cookies sa ukladajú natrvalo až do odvolania príslušného súhlasu. Ak je v stĺpci „Platnosť do“ uvedené „Session“, doba uchovávania je obmedzené na príslušnú návštevu webovej stránky a končí, keď je prehliadač zatvorený.

7. PRÍJEMCOVIA MIMO EÚ

S výnimkou spracovaní uvedených v príslušných ustanoveniach tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov neposkytujeme Vaše osobné údaje žiadnym príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Niektoré spracovania môžu spôsobiť odovzdanie osobných údajov na servery nami poverených poskytovateľov rôznych technológií. Tieto servery sa nachádzajú čiastočne v USA (detaily k tomu nájdete v príslušných informáciách o konkrétnych príjemcoch). Odovzdávanie údajov sa štandardne uskutočňuje na základe tzv. štandardných zmluvných klauzúl Európskej komisie

8. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

8.1 Prehľad
Okrem práva na odvolanie Vašich nám udelených súhlasov máte pri splnení príslušných zákonných podmienok k dispozícii nasledujúce práva:

 • právo na informáciuo Vašich osobných údajoch uložených u nás podľa článku 15 GDPR a § 21 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných údajov podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných  údajov podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

8.2 Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Podľa článku 15 ods. 1 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené o vašej osobe. Toto obsahuje najmä:

 • účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 • príjemcovia, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli, resp. ešte budú, poskytnuté osobné údaje týkajúce sa Vás,
 • plánovaná lehota uloženia osobných údajov týkajúcich sa Vás alebo, pokiaľ o tom nie sú možné konkrétne údaje, kritériá na stanovenie času uloženia,
 • existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa Vás, právo na obmedzenie spracovania prevádzkovateľom alebo právo na námietku proti tomuto spracovaniu, -   existencia práva na sťažnosť u dozorného orgánu,
 • všetky prístupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od dotknutej osoby,
 • existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 odsek 1 a 4 GDPR a § 28 ods. 1 a 4 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a – prinajmenej v týchto prípadoch – zrozumiteľné informácie o použitej logike, ako aj vplyvoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu.

Ak sú osobné údaje posielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR a § 48 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prenosom.

8.3 Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Máte právo požadovať od nás bezodkladnú opravu Vašich nesprávnych osobných údajov. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – aj pomocou doplňujúceho vyhlásenia.

8.4 Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Máte právo požadovať od nás, aby osobné údaje týkajúce sa Vás boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované,
 • odvoláte Váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracúvanie,
 • vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR a § 27 ods. 1 alebo ods. 2 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov proti spracovaniu a v prípade článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie,
 • osobné údaje neboli zákonne spracúvané,
 • vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti,
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonávame pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov implementácie primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujeme vymazanie všetkých linkov k týmto osobným údajom alebo kópiám, resp. k replikám týchto osobných údajov.

8.5 Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • správnosť osobných údajov bude Vami spochybnená,
 • spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie používania osobných údajov,
 • prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov,
 • vzniesli ste nárok proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pokiaľ však ešte nebolo zrejmé, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

8.6 Právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Máte právo osobné údaje týkajúce sa Vás dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, pokiaľ

 • spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo zo zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • spracovanie sa uskutočňuje pomocou automatizovaného postupu.

Pri uplatňovaní Vášho práva na prenos údajov máte právo požiadať o to, aby osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

8.7 Právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môže byť proti spracovaniu údajov vznesená námietka z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane.

Uvedené všeobecné právo na vznesenie námietky platí pre všetky účely spracovania opísané v Nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písmeno f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Na rozdiel od špeciálneho práva na námietku v súvislosti so spracovaním údajov na reklamné účely (porovnaj najmä bod 3.6) sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nám uvediete na to dôvody nadradeného významu, napr. možné nebezpečenstvo pre život alebo zdravie. Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán príslušný pre Lidl Slovenská republika, s.r.o. alebo na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov Lidl Slovenská republika, s.r.o.

9. KONTAKTNÝ PARTNER

9.1 Kontaktný partner pri otázkach alebo pri uplatňovaní vašich práv na ochranu osobných údajov
Ak by ste mali otázky týkajúce sa webovej stránky alebo výkonu Vašich práv pri spracúvaní Vašich osobných údajov (práva na ochranu osobných údajov), môžete sa obrátiť na našu zákaznícku linku:
www.lidl.sk/sk/Kontakt.htm

9.2 Kontaktný partner pri otázkach o ochrane osobných údajov
Ak by ste mali ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov v spoločnosti Lidl (pozrite bod 11).

9.3 Právo na sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov
Okrem toho máte kedykoľvek právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov.

10. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa a údaje zodpovednej osoby

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí pre spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, s.r.o., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava („prevádzkovateľ“) a pre webovú stránku https://kuchynalidla.sk/. Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o., je možné zastihnúť na vyššie uvedenej adrese listom adresovaným do rúk zodpovednej osoby alebo prostredníctvom e-mailovej adresy ochranaosobnychudajov@lidl.sk.

Otvárame nový e-shop

Pie chupa chups cake dessert marzipan. Apple pie lollipop bear claw liquorice caramels bear claw gummies. Oat cake sesame snaps sugar plum dessert cookie cake chocolate halvah tootsie roll.

Zobraziť viac
Nastala neočakávaná chyba

Skús znova, prípadne neskôr. Ak sa chyba opakuje, neváhaj nás kontaktovať.

Nenechaj si ujsť špičkové recepty

Prihlás sa do nášho newslettera a vynikajúce recepty ti naservírujeme priamo do tvojej e-mailovej schránky, aby ti nič neušlo.

Odoberať