OBSAH

 1. Impressum
 2. Pravidlá

IMPRESSUM

Adresa

Túto internetovú stránku prevádzkuje Lidl Slovenská republika, s.r.o., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, Štatutárny orgán: konatelia

Zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 176180/B

Príslušné údaje k našim predajniam LIDL nájdete tu.


Kontakt

Tel.: +421 2 5827 9100

Tieto webové stránky obsahujú prepojenia (hyperlinky) k ďalším poskytovateľom webových stránok, z pohľadu obsahu za nich nesú zodpovednosť jednotliví poskytovatelia. Pred sprevádzkovaním prepojení kontroloval Lidl obsahy cudzích cieľových stránok z pohľadu právneho hľadiska. Zároveň nemá Lidl žiadny vplyv na obsahovú formu cieľových stránok do tej miery, že si Lidl nerobí nároky na obsah prepojených stránok. Lidl kontroluje v pravidelných intervaloch prepojené stránky. Pokiaľ Lidl zistí protiprávny obsah na prepojených stránkach, ihneď toto prepojenie odstráni. Za ilegálny, chybný, či nekompletný obsah, taktiež ako za škody, ktoré vzniknú z použitia, či nepoužitia prepojených stránok, ručia ich poskytovatelia.


PRAVIDLÁ

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A ZÁKLADNÉ POJMY

1. Administrátorom portálu www.kuchynalidla.sk („Portál“) - subjektom sprístupňujúcim obsah Portálu v prospech užívateľov je spoločnosť Lidl Slovenská republika, s.r.o., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 176180/B (ďalej ako „Lidl Slovenská republika“, alebo „administrátor“).

2. Portál umožňuje užívateľom:

 • vyhľadávanie a vzhliadanie video alebo foto receptov a čítanie textových receptov,
 • komentovanie obsahu receptov a článkov umiestnených na Portáli,
 • odosielanie receptov na e-mailovú adresu a ich tlač,
 • filtrovanie receptov podľa zvolených kategórií,
 • pridávanie receptov k obľúbeným položkám,
 • oboznamovanie sa s aktuálnym obchodnými akciami v sieti Lidl,
 • vytvorenie vlastného účtu a profilu Moja kuchyňa Lidl,
 • využívanie iných služieb poskytovaných elektronicky.

II. PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA PORTÁLU

1. Používaním Portálu súhlasí užívateľ s Pravidlami používania Portálu a všetkými podmienkami, ktoré sú v nich obsiahnuté alebo na ktoré odkazujú. Z tohto dôvodu je užívateľ povinný oboznámiť sa s ich obsahom ešte pred začatím používania Portálu. V prípade ak užívateľ nesúhlasí so všetkými Pravidlami používania Portálu, nemal by Portál používať.

2. Administrátor si vyhradzuje právo Pravidlá používania Portálu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, a to z akéhokoľvek dôvodu. O prípadných zmenách Pravidiel používania Portálu bude adminiszrátor informovať na stránkach Portálu. Používaním Portálu po uskutočnenej zmene Pravidiel používania Portálu vyjadruje užívateľ súhlas s uskutočnenou zmenou.

3. Administrátor si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia Portál alebo jeho obsah prestať prevádzkovať alebo zmeniť či aktualizovať. Administrátor si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, bez predchádzajúceho upozornenia a výhradne podľa vlastného rozhodnutia s okamžitou platnosťou obmedziť, odmietnuť alebo zakázať ktorejkoľvek osobe prístup na Portál alebo akúkoľvek jeho časť.

III. POUŽÍVANIE PORTÁLU

1. Používanie Portálu je dobrovoľné a bezplatné.

2. Prístup k niektorým častiam Portálu a využívanie určitých jeho funkcií alebo prvkov môže byť podmienené registráciou užívateľa. Táto registrácia je bezplatná a vykonáva sa na dobu neurčitú.

3. Registráciu je možné uskutočniť:

 • priamo na Portáli alebo
 • prostredníctvom služby stránky www.facebook.com, cez funkciu integrovanú s registračným postupom Portálu spočívajúcu na prevzatí údajov užívateľa sprístupnených na www.facebook.com.

   

4. Pri registrácií musí užívateľ uviesť jedinečné užívateľské meno a heslo a uviesť jedinečnú, platnú, aktuálnu a overiteľnú emailovú adresu. V prípade, ak užívateľom zadané užívateľské meno alebo e - mailovú adresu už niekto používa, bude užívateľ vyzvaný, aby si zvolil iné. Registračné údaje užívateľa a vykonanie registrácie užívateľa bude potvrdené e - mailom. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nebudú požadované údaje a informácie užívateľom poskytnuté, môže byť užívateľovi zamietnutý alebo ukončený prístup k oblastiam alebo funkciám, na ktoré sa registrácia vzťahuje. Administrátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť rozsah údajov požadovaných pri registrácií od registrujúceho sa užívateľa. Vyplnením registračného formuláru užívateľ potvrdzuje, že údaje uvedené v registračnom formulári sú úplné, správne, neporušujú práva tretích osôb a neboli uvedené bez potrebného súhlasu alebo vedomosti tretích osôb.

5. Za zachovanie dôvernosti hesla užívateľa nesie výlučnú zodpovednosť dotknutý užívateľ. Administrátor si vyhradzuje právo zamietnuť či zrušiť registráciu užívateľa, ak si zvolí užívateľské meno, ktoré je podľa výlučného uváženia administrátora, obscénne, neslušné, hanlivé alebo inak nevhodné alebo urážlivé.

6. Registráciou na Portáli súhlasí užívateľ s tým, že bude zodpovedný za všetky aktivity realizované z jeho účtu, pod jeho užívateľským menom alebo heslom v dôsledku jeho konania, nečinnosti alebo nedbanlivosti.

7. Užívateľ sa zaväzuje nepoužívať Portál spôsobom v rozpore s jeho účelom a po registrácií na ňom nezverejňovať údaje, texty, komentáre, informácie alebo iné príspevky, ktoré sú svojou povahou a obsahom v rozpore s platným právom, urážlivé, hanlivé, vulgárne, spôsobilé hanobiť alebo obťažovať akúkoľvek osobu alebo organizáciu, spôsobilé spôsobiť ujmu inej osobe alebo ujmu na majetku, spôsobilé porušovať práva tretích osôb, eticky alebo inak neprijateľné alebo podnecujúce alebo nabádajúce na nezákonnú činnosť. Rovnako tak nie je povolené zverejňovanie reklamných článkov a komentárov užívateľmi. Administrátor si vyhradzuje právo takýto nežiaduci obsah zverejnený užívateľom na Portáli podľa výlučného uváženia administrátora vymazať, a to bez predchádzajúceho upozornenia a bez zdôvodnenia. O vymazaní nežiaduceho obsahu nie je administrátor povinný užívateľa informovať.

8. Užívateľ registráciou na Portáli súhlasí s Pravidlami používania Portálu týkajúcich sa registrácie. Používaním Portálu sa užívateľ zároveň zaväzuje dodržiavať všeobecne platné právne predpisy a dobré mravy, práva a právom chránené záujmy ostatných užívateľov Portálu, vrátane autorských práv a ostaných príbuzných práv.

9. Užívateľ sa zaväzuje nevykonávať činnosti, ktoré by porušovali súkromie iných užívateľov bez ich zreteľného súhlasu, sťažovali fungovanie Portálu, prácu administrátora a používanie Portálu inými užívateľmi.

10. Zverejnením svojich údajov v profile, komentárov, textov, informácií alebo iných údajov týkajúcich sa užívateľa, užívateľ súhlasí s ich sprístupnením pre administrátora a iných užívateľov v nevyhnutnom rozsahu pre účely fungovania Portálu ako aj s používaním profilu umiestneného na Portáli pre účely poskytovania služieb na Portáli administrátorom. Používateľ zverejnením svojich údajov, komentárov, nápadov, textov alebo informácií na Portáli potvrdzuje súhlas s ich použitím ďalším užívateľom bez nároku na náhradu alebo uplatnenie si akýchkoľvek práv. Takýmto zverejnením zároveň užívateľ poskytuje Lidl Slovenská republika právo na ich použitie v marketingových materiáloch spoločnosti Lidl Slovenská republika alebo v akýchkoľvek iných médiách a právo na ich používanie, reprodukovanie, šírenie a zverejňovanie, pričom takéto právo je nezrušiteľné, prevoditeľné, nepodlieha licenčným poplatkom a je spojené s možnosťou poskytovať sublicencie.

11. Registráciou na Portáli užívateľ zároveň súhlasí, aby mu na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii boli doručované systémové informácie, správy od administrátora, ako aj informácie o obmedzeniach, zmenách alebo technických prestávkach fungovania Portálu. Každý registrovaný užívateľ môže kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu odvolať svoj súhlas so zasielaním takýchto správ.

IV. ZODPOVEDNOSŤ

1. Administrátor nenesie zodpovednosť za obmedzenia vo fungovaní Portálu spôsobené:

 • poruchou zariadení,
 • vyššou mocou,
 • nesprávnou konfiguráciou zariadení, prehliadačov, operačných systémov užívateľov,
 • nepovolenými činnosťami užívateľov.

2. Administrátor nenesie zodpovednosť:

 • za nemožnosť používania Portálu počas technických prestávok, pričom nie je povinný informovať užívateľov o prebiehajúcej alebo plánovanej technickej prestávke;
 • za komentáre, údaje, texty a iné príspevky užívateľov zverejnené užívateľmi na Portáli, vrátane ich obsahu a povahy; administrátor si však vyhradzuje právo nežiaduci obsah odstrániť v súlade s Podmienkami užívania Portálu;
 • za činnosť tretích osôb, uskutočňovanú v rámci využívania služieb Portálu a v rozpore s jeho účelom,
 • v prípade nárokov tretích osôb súvisiacich so zverejnením údajov, príspevku, textu alebo komentára užívateľom bez ich súhlasu alebo vedomia.

3. Administrátor nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú užívateľom v dôsledku použitia informácií získaných z Portálu.

4. Užívateľ nesie výlučnú zodpovednosť za všetky údaje, informácie, texty, komentáre a príspevky, ktoré zverejnil a umiestnil na Portáli, ako aj za všetky dôsledky ich umiestnenia, uvedenia alebo zverejnenia.

5. Administrátor nezodpovedá za cudzie obsahy, ktoré boli cez linky umiestnené na Portáli postúpené na používanie a sú osobitne označené. Za ilegálne, chybné alebo nekompletné obsahy, ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím týchto informácií, ručí výhradne prevádzkovateľ internetovej stránky, na ktorú daný link odkazoval.

V. ZRUŠENIE REGISTRÁCIE

1. Administrátor si popri iných prípadoch uvedených v Pravidlách používania Portálu, vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia zablokovať alebo odstrániť účet užívateľa v prípade ak:

 • užívateľ porušuje ustanovenia Pravidiel používania Portálu,
 • užívateľ porušuje právne predpisy a dobré mravy,
 • užívateľ koná spôsobom škodlivým pre fungovanie Portálu a iných užívateľov,
 • účet užívateľa bol neaktívny po dobu posledných dvanástich mesiacov,
 • konanie užívateľa vedie k destabilizácii fungovania Portálu.

2. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť registráciu na Portáli a svoj účet zvolením tejto možnosti na určenom mieste na Portáli. Po zrušení registrácie a účtu budú všetky spracované údaje užívateľa odstránené.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Lidl Slovenská republika plne rešpektuje ochranu osobných údajov užívateľa, ktoré užívateľ poskytol v rámci registrácie alebo v rámci neskorších úprav a doplnení svojho profilu na Portáli, z dôvodu čoho vyžaduje pri registrácii len údaje nevyhnutné pre naplnenie účelu spracúvania.

2. Pri spracúvaní osobných údajov sa Lidl Slovenská republika riadi príslušnými platnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. a pri ich spracúvaní dodržuje bezpečnostné postupy a prijíma nevyhnutné opatrenia, aby spracúvané osobné údaje boli zabezpečené pred neoprávnenými zásahmi a zneužitím tretími subjektmi.

3. Spracúvanie osobných údajov užívateľa vykonáva Lidl Slovenská republika len s výslovným súhlasom užívateľa, ktorý mu užívateľ výslovne poskytol počas registrácie na Portáli na čas trvania registrácie na Portáli. Každý registrovaný užívateľ môže v rámci svojho profilu kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu, odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto údaje budú po odvolaní súhlasu v súlade so zákonom riadne zlikvidované.

4. Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov súhlasí užívateľ so spracúvaním osobných údajov a ich prezentáciou v súlade so systémovými nastaveniami Portálu, pre účely registrácie na Portáli a využívanie služieb poskytovaných na Portáli v súlade s Pravidlami používania Portálu a na marketingové účely, priamy marketing vlastných výrobkov alebo služieb Lidl Slovenská republika, informačné účely, štatistické účely, prieskum trhu a správania a preferencií užívateľov, všetky uskutočnené a použité výlučne pre potreby Lidl Slovenská republika.

VII. OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA

Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie videí, textov, fotografií alebo iného obsahu Portálu akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia oprávnenej osoby je zakázané.

Otvárame nový e-shop

Pie chupa chups cake dessert marzipan. Apple pie lollipop bear claw liquorice caramels bear claw gummies. Oat cake sesame snaps sugar plum dessert cookie cake chocolate halvah tootsie roll.

Zobraziť viac
Nastala neočakávaná chyba

Skús znova, prípadne neskôr. Ak sa chyba opakuje, neváhaj nás kontaktovať.

Nenechaj si ujsť špičkové recepty

Prihlás sa do nášho newslettera a vynikajúce recepty ti naservírujeme priamo do tvojej e-mailovej schránky, aby ti nič neušlo.

Odoberať